Tuesday, April 06, 2010

Chine 中国 - Shanghaï 上海

Map review . . .

1. Russia
2. Mongolia
3. India
4. Vietnam
5. N Korea
6. Japan
7. Beijing (Peking)
8. Xi- 'an
9. Shanghai
10. Hong Kong
11. Guangzhou (Canton)
12. Taiwan (Republic of China)