Tuesday, September 06, 2011

Know the states through which Louisiana's coal supply rides: Montana to Louisiana

Montana
N Dakota
S Dakota
Wyoming
Colorado
Nebraska
Kansas
Oklahoma
Missouri
Arkansas
Louisiana
(11)